พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านเท่า
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
a =
b =
c =
d =
 

สรุป