• 30

    Sep

    2020

บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม

บรรยายที่เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 29 กันยายน 2563 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ให้เกียรติเชิญวิทยากรจาก บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ หญ้าเทียม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหญ้าเทียม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาวิชานอกเหนือจากการเรียนการสอน
เพื่อเป็นประโยชน์ กับทางนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ในครั้งนี้
บรรยายที่เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายที่เจ้าคุณทหารลาดกระบังTags: