• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
 • 06

  Dec

  2019

ประกาศรายชื่อ 100 โรงเรียน (โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 5)

ประกาศรายชื่อ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้ลูกฟุตบอล จำนวน 8 ลูก (รวม 800 ลูก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ หากมีตรงไหนผิดพลาดไปสามารถแจ้งทางแอดมินได้ทางแฟนเพจ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ลูกฟุตบอลจะได้ถึงน้องๆ ทุกโรงเรียน
 1. โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร47280
 2. โรงเรียนบ้านนาน้อย หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อยตำบล เหล่าพัฒนาอำเภอ นาหว้าจังหวัด นครพนม 48180
 3. โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดบ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
 4. โรงเรียนบ้านดงใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านดงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
 5. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
 6. โรงเรียนบ้านม่วงโคน หมู่ที่ 13 บ้านบ้านปากเซ ตำบลตาลสุม ถนนสมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี 34330
 7. โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองโดน ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
 8. โรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) หมู่ที่ 5 บ้านท้ายวัด ตำบลนาคู อำเภอผักไห่จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
 9. โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านนาสมบูรณ์ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
 10. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ - กระบี่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
 11. โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
 12. โรงเรียนหนองน้ำใส 150 หมู่ 1 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
 13. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
 14. โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง หมู่ที่ 3 บ้านบ้านหนองทองหลาง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
 15. โรงเรียนวัดวังไคร้ หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 16. โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 17. โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 8 บ้านเขาเกล็ด ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
 18. โรงเรียนบ้านลำพิกุล หมู่ที่ 8 บ้านบ้านลำหนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
 19. โรงเรียนบ้านกุดเเคนโนนมันปลา หมู่ที่ 3 บ้านกุดแคน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
 20. โรงเรียนมาบกราดวิทยา หมู่ที่ 6 บ้านบ้านมาบกราด ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
 21. โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านบ้านท่าขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
 22. โรงเรียนบ้านซับยาง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
 23. โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
 24. โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 13 บ้านบ้านหนองฮาง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
 25. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
 26. โรงเรียนบ้านแก้งโนนส้มกบ หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
 27. โรงเรียนบ้านสัน หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสัน ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
 28. โรงเรียนสระโพนทอง หมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
 29. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ หมู่ 4 บ้านริ้วห้วยพรอด ตำบลดอนมพสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 30. โรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
 31. โรงเรียนบ้านรัตนา หมู่ที่ 9 บ้านกือเต ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
 32. โรงเรียนบ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
 33. โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 7 บ้านบ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
 34. โรงเรียนบ้านนาแก หมู่ที่ 6 บ้านนาแก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
 35. โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220
 36. โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม หมู่ที่ 1 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 3612
 37. โรงเรียนบ้านทัน หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทันตำบล ธาตุน้อย อำเภอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
 38. โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 14 บ้านดอนทรายงาม ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
 39. โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน หมู่ที่ 8 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
 40. โรงเรียนวัดบรรไดทอง หมู่ที่ 3 บ้านบรรไดทอง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
 41. โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
 42. โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสตา ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา ยะลา 95130
 43. โรงเรียนบ้านวังเวิน หมู่ที่ 5 บ้านวังเวิน ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
 44. โรงเรียนบ้านดอนแค หมู่ที่ 4 บ้านดอนแค ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
 45. โรงเรียนบ้านสรศรี หมู่ที่ 8 บ้านสรศรี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
 46. โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง หมู่ที่ 1 บ้านบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 47. โรงเรียนห้วยตามอญ หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
 48. โรงเรียนบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
 49. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
 50. โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร หมู่บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
 51. โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย หมู่ 14 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
 52. โรงเรียนวัดธรรมถาวร หมู่ที่ 10 บ้านบ้านสก็วน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
 53. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
 54. โรงเรียนบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านปากบุ่ง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
 55. โรงเรียนบ้านหินวัว หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหินซอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
 56. โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านบ่อดินสอพอง ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 57. โรงเรียนชุมชนประทาย หมู่ที่ 13 บ้าน88 บ้านหัวดงเค็ง ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
 58. โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
 59. โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
 60. โรงเรียนบ้านขัวแคน หมู่ที่ 9 บ้านบ้านขัวแคน ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
 61. โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
 62. โรงเรียนบ้านคลองนิน เกาะลันตา หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 63. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 12 บ้านเนินดินแดง ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 64. โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำครอบน้ำ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 65. โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง หมู่ที่ 4 บ้านนาตาด ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี 41280
 66. โรงเรียนบ้านนาหว้านาเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
 67. โรงเรียนหนองโนสวนโคก หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
 68. โรงเรียนบ้านก่าน หมู่ที่ 3 บ้านบ้านก่าน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
 69. โรงเรียนบ้านผักหนาม หมู่ที่ 8 บ้านผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
 70. โรงเรียนบ้านสำนัก 30/1 หมู่ที่ 3 บ้านบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
 71. โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านซับปลากั้ง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 30130
 72. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร หมู่ที่ 9 บ้านโห้งหลวง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
 73. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่50110
 74. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเขวาน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45260
 75. โรงเรียนบ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 บ้านบ้านเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
 76. โรงเรียนบ้านสมศรี หมู่ที่ 16 บ้านหนองค่าย ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
 77. โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านบ้านระโยงพัฒนา ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 31160
 78. โรงเรียนบ้านท่าโรง หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
 79. โรงเรียนบ้านบุสูง หมู่ที่ 10 บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 80. โรงเรียนบ้านนารี หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนารี ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 81. โรงเรียนบ้านสือดัง หมู่ 4 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี. จ.ปัตตานี 94110
 82. โรงเรียนบ้านหนองอาสา หมู่ที่ 2 บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
 83. โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
 84. โรงเรียนวัดไร่น้อย 142 หมู่ 8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 85. โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจรอกใหญ่ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
 86. โรงเรียนบึงคำคู หมู่ที่ 3 บ้านคูเมือง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
 87. โรงเรียนบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
 88. โรงเรียนบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 8 บ้านบ้านไทยเสรี ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
 89. โรงเรียนบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
 90. โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
 91. โรงเรียนบ้านสร้างแห่ หมู่ที่ 3 บ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
 92. โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านบ้านอ้อ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
 93. รงเรียนบ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 บ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 94. โรงเรียนบ้านควนนิยม หมู่ที่ 8 บ้านบ้านควนนิยม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 95. โรงเรียนบ้านนากั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
 96. โรงเรียนบ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านดงแสนตอ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
 97. โรงเรียนบ้านกรงอิตำ หมู่ที่ 4 บ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
 98. โรงเรียนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านบ้านหัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
 99. โรงเรียนวัดดอนเซ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
 100. โรงเรียนบ้านลำหาด หมู่ที่ 6 บ้านลำหาด ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150


Tags: