• 11

    Dec

    2020

ประกาศรายชื่อ 100 โรงเรียน (โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 6)

ประกาศรายชื่อ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้ลูกฟุตบอล จำนวน 8 ลูก (รวม 800 ลูก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ หากมีตรงไหนผิดพลาดไปสามารถแจ้งทางแอดมินได้ทางแฟนเพจ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ลูกฟุตบอลจะได้ถึงน้องๆ ทุกโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านดินแดง สีลาประชารัฐ หมู่ที่ 13 ตำบล หนองบัวบาน อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สุรินทร์ 32130
2. โรงเรียนบ้านแก้งนาง หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนาง ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49140
3. โรงเรียนนิคมสร้างเองพิมาย4 หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหนองระเวียง ตำบล หนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
4. โรงเรียนบ้านน้ำโมง หมู่ที่ 1 บ้านบ้านน้ำโมง ตำบล น้ำโมง อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110
5. โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ หมู่ที่ 13 บ้านขุมคำ ตำบล แก่งเค็ง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
6. โรงเรียนบ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 8 บ้านวัดเวฬุวัน ตำบล วังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110
7. โรงเรียนวัดท่าไชย หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบล หัวโพธิ์ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72109
8. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา หมู่ที่ 1 บ้านนิคมสงเคราะห์วิทยา ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140
9. โรงเรียนเสรี-สมใจ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งช้าง ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71220
10. โรงเรียนบ้านหอย หมู่ที่ 10 บ้านหอย ตำบล หัวช้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120
11. โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านป่าทุ่ง ตำบล บางเก่า อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94110
12. โรงเรียนบ้านสระแจง หมู่ที่ 6 บ้านบ้านสระแจง ตำบล โนนเมือง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30290
13. โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำไคร้ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53110
14. โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนาระยะ ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260
15. โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก ตำบล ทุ่งกระบ่ำ อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210
16. โรงเรียนนาฝายวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านนาฝายเหนือ ตำบล นาฝาย อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40350
17. โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7 บ้านบ้านฟ้าประทาน ตำบล สังคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43160
18. โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ หมู่ที่ 8 บ้านบ้านแสงดาว ตำบล ฝั่งแดง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
19. โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 บ้านบึง ตำบล ดอนแรด อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130
20. โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองบัวน้อย ตำบล หนองตูม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
21. โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านบ้านใหม่ผาเอียง ตำบล ห้วยต้อน อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
22. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 บ้านพรหมนิมิต ตำบล ไทยอุดม อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260
23. โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพ109 หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
24. โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านบึงชนังกลาง ตำบล เทพนิมิต อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22140
25. โรงเรียนวัดชลธาร หมู่ที่ 2 บ้านบางเบิด ตำบล บางไทร อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
26. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี หมู่ที่ 6 บ้านเสรีราษฎร์ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
27. โรงเรียนบ้านก่าน หมู่ที่ 2 บ้านก่าน ตำบล ฝั่งแดง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
28. โรงเรียนบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 8 บ้านบ้านหนองหลวง ตำบล หนองหลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
29. โรงเรียนบ้านสัน หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสัน ตำบล แก้งกอก อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี 34250
30. โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76131
31. โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกแก้ว ตำบล เลาขวัญ อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210
32. โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10 บ้านปลาค้าว ตำบล ปลาค้าว อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
33. โรงเรียนวัดโตนด หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210
34. โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 บ้านบ้านแท่นทัพไทย ตำบล หนองแวง อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170
35. โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66230
36. โรงเรียนบ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านศรีลานนา ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140
37. โรงเรียนบ้านตูม หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ ตำบล ด่านเกวียน อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30190
38. โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ ขาสาห้วยช่างเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
39. โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวน หมู่ที่ 7 บ้านกกกล้วยนวน ตำบล ตาดกลอย อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67120
40. โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230
41. โรงเรียน​วัดดงโคกขาม หมู่ที่ 2 บ้านบ้านดงโคกขาม ตำบล ปลักแรด อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
42. โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 บ้านห้วยมะพร้าว ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91110
43. โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ตำบล หนองหมี อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160
44. โรงเรียนบ้านจอก ประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านจอก ตำบล สะพุง อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33240
45. โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านบ้านมาบช้างนอน ตำบล น้ำเป็น อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
46. โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ หมู่ที่ 2 บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบล ดงหมู อำเภอ หว้านใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49150
47. โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยาง ตำบล ทุ่งกระพังโหม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140
48. โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ที่ 23 บ้านหินลาด ตำบล ท่าสองคอน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
49. โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านโหมง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
50. โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150
51. โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ตำบล ห้วยเตย อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
52. โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านกุดโดน ตำบล กุดโดน อำเภอ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46710
53. โรงเรียนบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ ตำบล คูสะคาม อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
54. โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านหนองม่วงใต้ ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130
55. โรงเรียนบ้านบุญนาค หมู่ที่ 1 บ้านบุญนาค ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
56. โรงเรียนบ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 บ้านด่านฮัง ตำบล พังเคน อำเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
57. โรงเรียน​บ้านค​วนหรัน หมู่ที่ 10 บ้านบ้านควนหรัน ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90260
58. โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 127/1 หมู่ที่ 16 ตำบล ตะคร้อ อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60220
59. โรงเรียนเกาะพยาม หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเกาะพยาม ตำบล เกาะพยาม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
60. โรงเรียนบ้านหนองดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินดำ ตำบล ตาลโกน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47240
61. โรงเรียนชีพอนุสรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยม่วง ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40350
62. โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว ตำบล มะขุนหวาน อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120
63. โรงเรียนวัดกาหรำ หมู่ที่ 2 บ้านกำหรำ ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90270
64. โรงเรียนบ้านขาม หมู่ที่ 12 บ้านขาม ตำบล คูเมือง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35130
65. โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) หมู่ที่ 1 บ้านบ้านโนนเมือง ตำบล โนนเมือง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30290
66. โรงเรียนบ้านโนนยอ หมู่ที่ 6 บ้านโนนยอพัฒนา ตำบล โนนยอ อำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270
67. โรงเรียนวัดรัตนวราราม หมู่ที่ 6 บ้านตลาดบางแก้ว ตำบล ท่ามะเดื่อ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
68. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก หมู่ที่ 6 บ้านบ้านเกาะหมาก ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120
69. โรงเรียน​บ้าน​ป่า​กะ​พี้​ หมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพี้ ตำบล ท่ามะเฟือง อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120
70. โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หมู่ที่ 7 บ้านเขาแก้ว ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
71. โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปลาโหล ตำบล ปลาโหล อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47150
72. โรงเรียนบ้านขุนฝาง หมู่ที่ 6 บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
73. โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหนองดินแดง ตำบล คำเตย อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
74. โรงเรียนบ้านมาบประชัน หมู่ที่ 5 บ้านมาบประชัน ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
75. โรงเรียนบ้านซำ หมู่ที่ 3 บ้านซำ ตำบล สงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35130
76. โรงเรียนบ้านเขารักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านบ้านเขารักษ์ ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84260
77. โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ หมู่ที่ 3 บ้านแซร์ออ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
78. โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก หมู่ที่ 5 บ้านบ้านโคกข่า ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
79. โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 บ้านบ้านโกรกช้างน้อย ตำบล พังเทียม อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220
80. โรงเรียน​บ้านขุยวิทยา​ หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง ตำบล ขุย อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270
81. โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองสิมพัฒนา ตำบล ท่ากกแดง อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
82. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทุ่งหล่ม ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
83. โรงเรียนบ้านใจดี หมู่ที่ 1 บ้านใจดี ตำบล ใจดี อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
84. โรงเรียนบ้านหนองกุง​ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุง ตำบล หนองกุงศรี อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41240
85. โรงเรียนบ้านเก่าร้าง หมู่ที่ 6 บ้านเก่าร้าง ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90230
86. โรงเรียนบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
87. โรงเรียนบ้านดงป่าส้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ ตำบล เวียงกาหลง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
88. โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านหนองช่องแมว ตำบล หันห้วยทราย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
89. โรงเรียน​บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 บ้านนาอ่าง ตำบล จำปาโมง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160
90. โรงเรียนผาสุกประชานุกูล หมู่ที่ 5 บ้านผาสุก ตำบล หนองกุงแก้ว อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39180
91. โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง หมู่ที่ 17 บ้านหนองสำโรงปัจจิม ตำบล เสียว อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120
92. โรงเรียนบ้านครึ่ง หมู่ที่ 11 บ้านไชยปราการ ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140
93. โรงเรียนบ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140
94. โรงเรียนบ้านนางเข็ม หมู่ที่ 2 บ้านบ้านนางเข็ม ตำบล ยางสว่าง อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130
95. โรงเรียนบ้านสบขาม หมู่ที่ 8 บ้านบ้านสบขาม ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140
96. โรงเรียนบ้านคำบอน หมู่ที่ 11 บ้านบ้านคำบอน ตำบล บ้านตูม อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
97. โรงเรียนบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน ตำบล ท่าเกวียน อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
98. โรงเรียนวัดดอนใคร หมู่ที่ 9 บ้านดอนใคร ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
99. โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
100. โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตำบล หนองไร่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140


Tags: